افراد چگونه
می‌بینند

تحقیقات اخیر یافته‌های هیجان‌انگیزی در مورد نحوه دید افراد و نحوه تفسیر اطلاعات دیداری توسط مغز، ارائه کرده‌اند. در حال حاضر شما می‌توانید، به‌جای بحث در مورد نظرات مختلف، در زمان ارائه طرح‌های خود از آخرین یافته‌های مبتکرانه در مورد همه‌چیز از اشکال تا رنگ و حتی جذابیت‌های بصری استفاده کنید.