افراد چگونه
توجه
خود را متمرکز می‌کنند

چه چیزی باعث می‌شود که ما خم‌شده و دقت کنیم؟ شما برای جذب و جلب‌توجه کسی چه می‌کنید؟ چگونه می‌توانیم آنچه را که باید متوجه شویم و آنچه باید دقت کنیم را انتخاب کنیم؟