هفته اول

برنامه را شروع کنید

با طراحی تجربه کاربری آشنا شوید

بررسی مشاغل حوزه تجربه کاربری

آشنایی با انواع شرکت‌هایی که طراحان UX را استخدام می‌کنند

در جستجوی کار در کسب و کار طراحی UX

جمع‌بندی

هفته دوم

مثل یک طراح UX صحبت کنید

مثل یک طراح UX فکر کنید

یک میلیارد کاربر بعدی را در نظر بگیرید

طراحی برای پلتفرم‌های مختلف

طراحی برای دسترسی‌پذیری

هفته سوم

اسپرینت های طراحی را درک کنید

اسپرینت طراحی را برنامه ریزی کنید

شرکت در اسپرینت طراحی

تامل در اسپرنت‌های طراحی

هفته چهارم

درباره نمونه‌کار طراحی UX

شروع به توسعه یک برند شخصی و حضور آنلاین کنید

خلاصه دوره