یکپارچه‌سازی تحقیقات در فرایند طراحی

چند لحظه‌ای وقت بگذاریم تا آنچه را که اخیراً آموخته‌اید مرور کنیم. شما با اصول اولیه در درک نقشی که تحقیقات UX در فرایند طراحی ایفا می‌کند، شروع کردید. به یاد داشته باشید: هدف از تحقیقات تجربه کاربر اولویت‌بندی کاربر است. همچنین نحوه مطابقت تحقیقات UX با توسعه محصول، ازجمله تحقیقات بنیادی، تحقیقات طراحی و تحقیقات پس از راه‌اندازی را موردبررسی قراردادید. سپس با دو روش طبقه‌بندی روش‌های تحقیق آشنا شدید: تحقیقات اولیه و ثانویه و تحقیقات کمی و کیفی. به‌عنوان بخشی از این گفتگو، مزایا و معایب روش‌های تحقیقاتی رایج، مانند تحقیقات ثانویه، مصاحبه‌ها، نظرسنجی‌ها و مطالعات قابلیت استفاده را پشت سر گذاشتید. درنهایت، در مورد شناسایی و جلوگیری از سوگیری صحبت کردیم.