فرآیند طراحی UX را آغاز کنید: همدلی کنید ، تعریف کنید و ایده پردازی کنید

هفته اول

مقدمه‌ای بر دوره دوم

درک نقش تحقیق در طراحی

بررسی روشهای تحقیق UX

شناسایی سوگیری‌ها در تحقیقات UX

مرور هفته اول

هفته دوم

انجام مصاحبه با کاربر