39 فرهنگ بر طرز فکر افراد تأثیرگذار است

نگاهی به شکل 39.1 بیندازید. بیشتر متوجه چه می‌شوید: گاو یا پس‌زمینه؟

شکل 39.1 تصویر مورداستفاده در پژوهش هانا چو (2005)

نوع پاسخ شما ممکن است بستگی به جایی که شما بزرگ‌شده‌اید -غرب (ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان، اروپا) یا شرق آسیا- داشته باشد. ریچارد نیشبت در کتاب خود، «جغرافیای اندیشه»، از تحقیقاتی صحبت می‌کند که نشان می‌دهد که چگونگی تفکر ما با فرهنگ شکل‌گرفته است.

شرق = روابط؛ غرب = فردگرایی

اگر شما به افرادی از غرب تصویری نشان دهید، آن‌ها بر روی شیء پیش‌زمینه اصلی یا غالب تمرکز می‌کنند، درحالی‌که افراد شرق آسیا توجه بیشتری به محتوای کلی و زمینه ‌دارند. افرادی از نژاد آسیای شرقی که در غرب رشد می‌کنند، در این مورد الگوی غربی را نشان می‌دهند، نه الگوی آسیایی، به این معنی که این فرهنگ است که منجر به تفاوت‌ها می‌شود، نه ژنتیک.

نظریه‌ای عنوان می‌کند که در شرق آسیا، هنجارهای فرهنگی بر روابط و گروه‌ها تأکید دارند؛ بنابراین، در آسیای شرقی، یاد می‌گیرند تا توجه بیشتر به زمینه داشته باشند. جامعه غربی بیشتر فردگرا است، بنابراین غربی‌ها یاد می‌گیرند تا به اشیاء کانونی توجه کنند.

هانا چو، همکاران (2005) و لو زیوئی (2008) هر دو از تصاویر شکل 39.1 و ردیابی قرنیه برای اندازه‌گیری حرکت چشم در تحقیقات خود استفاده کردند. آن‌ها هر دو نشان دادند که شرکت‌کنندگان در شرق آسیا زمان بیشتری در نگاه کردن با دید مرکزی به پس‌زمینه صرف می‌کنند و شرکت‌کنندگان غربی زمان بیشتری را با نگاه کردن با دید مرکزی به پیش‌زمینه صرف می‌کنند.

تفاوت‌های فرهنگی در اسکن‌های مغزی نشان داده می‌شود

شارون بیگلی اخیراً مقاله‌ای تحقیقی در زمینه علوم اعصاب در نشریه نیوزویک منتشر کرد که تأثیرات فرهنگی را تأیید می‌کند:

هنگامی‌که صحنه‌های پیچیده و شلوغ نشان داده می‌شد، آسیایی آمریکایی‌ها و غیر آمریکایی‌های آسیایی، مناطق مختلفی از مغز را بکار می‌گیرند. آسیایی‌ها فعالیت‌های بیشتری در مناطقی که روند روابط ادراکی را دربر می‌گیرند، نشان دادند درحالی‌که آمریکایی‌ها فعالیت‌های بیشتری را در مناطقی که اشیا را تشخیص می‌دهند، نشان می‌دهند.
در مورد تعمیم دادن نتایج تحقیق تردید دارید؟

اگر افراد غربی و شرقی به‌طور متفاوتی فکر کنند، آیا باید به این بیندیشیم که چقدر می‌توانیم نتایج تحقیقات روان‌شناختی (یا دیگر تحقیقات) را از یک گروه به دیگری تعمیم دهیم؟ شیوه معمول، استفاده از موضوعات پژوهشی تنها از یک منطقه جغرافیایی است. با این حساب شما باید به‌دقت برخی از این تحقیقات حساس باشید. آیا تحقیق تنها افراد موجود در آن منطقه را توصیف می‌کند؟ خوشبختانه تحقیقات بیشتر و بیشتری در نقاط مختلف جهان انجام می‌شود و مطالعات مستقل بسیاری در چندین منطقه صورت می‌گیرد. تحقیقات روانشناسی در حال حاضر کمتر به یک منطقه یا گروه خاص متمرکز است، برخلاف آنچه درگذشته بوده است.

4افراد چگونه فکر می‌کنند