۱۰۰ نکتـــــه
که هر طراح باید درباره افراد بداند.
سوزان وینشنک